Disclaimer

Disclaimer:

 1. Deze internetsite wordt u aangeboden door de LOTUSkring Uithoorn.
 2. De inhoud van de site is bestemd voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. De LOTUSkring Uithoorn zet zich in voor juiste en actuele informatieverstrekking op deze site, maar geeft dit aangaande geen garanties voor nauwkeurigheid en volledigheid.
 3. De LOTUSkring Uithoorn aanvaardt geen aansprakelijkheid voor (vermeende) schade, voortvloeiend uit uw bezoek (of het niet kunnen verkrijgen van toegang) tot www.lotusuithoorn.nl / www.lotus-uithoorn.nl, of uit het afgaan op informatie die op de site wordt verstrekt.
 4. Bepaalde hyperlinks (verwijzingen buiten het domein www.lotusuithoorn.nl / www.lotus-uithoorn.nl) in onze site, brengen u naar sites van derden, waarbij de LOTUSkring Uithoorn geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt voor de daar aangeboden informatie.
 5. Gegevens, suggesties, ideeën en materialen die u aan www.lotusuithoorn.nl / www.lotus-uithoorn.nl toestuurt (al dan niet per e-mail of andere wegen) zijn in principe niet-confidentieel en mogen door de LOTUSkring Uithoorn  vrijelijk en zonder uw toestemming worden gebruikt of gereproduceerd. Het is de LOTUSkring Uithoorn daarbij toegestaan om de door u voorgestelde ideeën, concepten, kennis en technieken naar eigen inzicht te gebruiken. Een uitzondering hierop vormen de gegevens van persoonlijke aard (zoals naam- en adresgegevens). Deze worden vertrouwelijk behandeld en niet voor derden beschikbaar gesteld.
 6. Alle gegevens die u stuurt naar www.lotusuithoorn.nl of www.lotus-uithoorn.nl dienen juist en rechtsgeldig te zijn en mogen geen inbreuk maken op de rechten van derden.
 7. De LOTUSkring Uithoorn  behoudt zich alle rechten, waaronder de rechten van intellectuele eigendom, met betrekking tot via deze internetsite aangeboden informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo’s) voor.
  Het is niet toegestaan informatie op deze internetsite te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van LOTUSkring Uithoorn.
  U mag informatie op deze internetsite wel afdrukken en/of downloaden (mits wij daar de mogelijkheid hebben geboden) voor uw eigen persoonlijk gebruik.
 8. De LOTUSkring Uithoorn behoudt zich het recht voor om de inhoud van de site en de tekst van deze disclaimer op elk gewenst moment naar eigen inzicht te wijzigen.

 


LOTUS is een Benelux geregistreerd merk